Šakiuose šilumos kaina vartotojams nustatyta su pažeidimais

  0
  50

  Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi perskaičiuotas UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, jog Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu kainos dedamosios bendrovei nustatytos nesilaikant Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatų.

  Perskaičiuojant UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamąsias buvo neteisingai įvertintos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, investicijų grąžos pokytis, kitos, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtos, neišvengiamos sąnaudos, darbo užmokesčio sąnaudų pokytis, faktiniai elektros energijos ir geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčiai, šilumos vieneto kainoje įskaitytų kuro sąnaudų dydžio neatitiktis per atitinkamą laikotarpį ūkio subjekto apribotoms faktiškai patirtoms kuro sąnaudoms. Taip pat neteisingai atliktas rezervinės galios užtikrinimo paslaugos pastoviosios dedamosios koregavimas.

  Šakių rajono savivaldybės tarybai numatytas 30 kalendorinių dienų terminas VERT nustatytiems pažeidimams pašalinti. To nepadarius, VERT, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu, įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainų dedamąsias.

  Eglė Juozėnaitė
  vyr. specialistė
  Valstybinė energetikos reguliavimo taryba